Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Organizacji

Do zakresu działania Sekcji Organizacji należy:

 • prowadzenie badań, monitorowanie, analizowanie oraz opracowywanie projektów koncepcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania PSP oraz ksrg na terenie działania Komendy Wojewódzkiej;
 • sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania PSP na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej;
 • organizowanie pracy Komendy Wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej, opracowywania i aktualizowania regulaminu oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/KM PSP województwa śląskiego;

 • organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
 • inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 • koordynowanie i prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej, odpowiednio do zadań realizowanych przez Komendę Wojewódzką;

 • koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów wewnętrznych Komendanta Wojewódzkiego;

 • ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Wojewódzkiego oraz zawartych przez niego porozumień;
 • opiniowanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i innych projektów aktów prawa miejscowego w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP;
 • inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej;
 • ewidencjonowanie porozumień i umów zawieranych przez Komendę Wojewódzką z innymi podmiotami prawnymi;
 • obsługa techniczno - biurowa doraźnych rad, zespołów i komisji, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo - doradczym, Komendanta Wojewódzkiego;

 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Wojewódzkiego i jego zastępców;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej oraz prowadzenie Kancelarii Niejawnej w Komendzie Wojewódzkiej na zasadach określonych w przepisach dotyczących jej organizacji i funkcjonowania;

 • prowadzenie spraw pieczęci i stempli Komendy Wojewódzkiej;

 • obsługa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 • prowadzenie archiwum Komendy Wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;

 • prowadzenie spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej;
 • nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt przez komórki organizacyjne i pracowników Komendy Wojewódzkiej;
 • administrowanie i zarządzanie w zakresie merytorycznym systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej;
 • udzielanie pomocy fachowej pracownikom komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;

 • realizacja zadań z zakresu sprawowania opieki duszpasterskiej wśród strażaków i pracowników cywilnych województwa.

Redakcja strony: Sekcja OrganizacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 757

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl