Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • bryg. mgr Agnieszka Wąchała
 • tel.: +48 32 621 51 60
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Do zadań Samodzielnego Stanowska Pracy ds. BHP należy realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych PSP oraz prowadzenie doradztwa i udzielanie pomocy w tym zakresie;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie Komendy Wojewódzkiej różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • przygotowywanie projektów decyzji przyznających świadczenia odszkodowawcze przysługujące z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w PSP;
 • uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz  zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • uczestniczenie w pracach powołanych w PSP komisji i zespołów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
 •  uczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą lub pracą;
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych, w zakresie instruktażu ogólnego, dla nowo przyjmowanych pracowników i funkcjonariuszy;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bieżące informowanie Komendanta Wojewódzkiego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz sporządzanie wniosków mających na celu usuwanie tych zagrożeń;
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Wojewódzkiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu  bezpieczeństwa i higieny pracy, informacji o zaistniałych wypadkach w jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;
 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • profilaktyka BHP w zakresie realizacji szczepień ochronnych dla strażaków Komendzie Wojewódzkiej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Redakcja strony: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny PracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1460

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl