Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ośrodek Szkolenia

Naczelnik Ośrodka Szkolenia

 • mł. bryg. mgr inż. Radosław Wójcik
  tel.: +48 32 621 57 50
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Do zakresu działania Ośrodka Szkolenia należy realizacja zadań  z zakresu ośrodka szkolenia i sportu, a w szczególności:

 • nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego realizowanym w KP/M PSP;
 • organizowanie szkoleń podsumowywujących cykl doskonalenia zawodowego dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby;

 • organizowanie szkoleń mających na celu przygotowane instruktorów doskonalenia zawodowego poszczególnych dziedzin ratownictwa na poziomie podstawowym;
 • prowadzenie, bieżąca analiza i planowanie potrzeb i struktury szkolenia strażaków PSP i OSP wchodzących w skład KSRG;

 • przygotowywanie rocznych planów pracy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia, w tym przygotowanie rocznego planu szkolenia doskonalącego dla dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa śląskiego;
 • prowadzenie szkoleń specjalistycznych i doskonalących dla strażaków z jednostek ratowniczo - gaśniczych województwa śląskiego;
 • organizowanie doskonalenia zawodowego dla obsad stanowisk kierowania, strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby oraz pracowników cywilnych;
 • realizacja innych rodzajów szkoleń;
 • nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad prawidłową realizacją i dokumentowaniem procesu dydaktyczno – wychowawczego prowadzonego przez KP/KM PSP województwa śląskiego dla członków OSP;
 • współpraca z Wydziałem Operacyjnym w zakresie organizowania oraz prowadzenia ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa;
 • organizacja kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz bieżąca współpraca z Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Służby;
 • realizacja zadań określonych w Zasadach organizacji i funkcjonowania Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP;
 • prowadzenie profilaktyki stresu w jednostkach PSP województwa śląskiego oraz w trakcie działań ratowniczych;
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa śląskiego;
 • koordynacja imprez sportowo-pożarniczych oraz organizacja zawodów sportowo - pożarniczych na szczeblu województwa;
 • realizacja zadań z zakresu okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków, dla których pracodawcą jest Komenda Wojewódzka oraz komendantów powiatowych i miejskich PSP;
 • nadzór nad przeprowadzaniem okresowej oceny sprawności fizycznej w jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego;
 • planowanie i nadzór nad testami organizowanymi w komorach dymowych dla:
  - strażaków PSP,
  - strażaków OSP będących członkami KSRG;
 • gromadzenie i udostępnianie literatury fachowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w zakresie potrzeb lub zadań realizowanych przez Wydział i przekazywanie ich do Sekcji Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim.


Ośrodkiem Szkolenia kieruje naczelnik Ośrodka Szkolenia przy pomocy jednego zastępcy naczelnika Ośrodka Szkolenia.
Szczegółową organizację i zakres działania Ośrodka Szkolenia określa jego regulamin, ustalony przez Komendanta Wojewódzkiego.

Redakcja strony: Ośrodek SzkoleniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1589

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl