Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Koordynacji Ratownictwa

Do zakresu działania Sekcji Koordynacji Ratownictwa należy:

 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające między innymi dysponowanie sił i środków ksrg poprzez powiatowe oraz miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Głównego PSP;
 • udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie działań ratowniczych oraz ćwiczeń;
 • organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości;
 • organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa, oraz ich dokumentowanie i analizowanie;
 • prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg na obszarze województwa śląskiego;
 • koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa;
 • opracowanie i aktualizacja analizy gotowości operacyjnej;
 • bieżące analizowanie gotowości jednostek ratowniczych ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczych;
 • analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 • ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami ksrg na obszarze województwa;
 • współpraca z komórką organizacyjną właściwą do spraw obronnych w zakresie realizacji zadań związanych z przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa gospodarza (HNS);
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków;
 • wsparcie przy organizowaniu kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu;
 • ustalanie harmonogramów służb dyżurów domowych w zakresie operacyjnym dla  strażaków Komendy Wojewódzkiej;
 • bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności oraz mieniu;
 • bieżące informowanie Rzecznika Prasowego Komendanta Wojewódzkiego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych na obszarze województwa i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
 • koordynowanie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń regionalnych;
 • koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych;
 • współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego oraz Stanowiskiem Kierowania Komendanta Głównego PSP;
 • opiniowanie planów obrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • opracowywanie, aktualizowanie oraz opiniowanie dokumentacji na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu udziału jednostek ratowniczych ksrg w likwidacji skutków zdarzeń;
 • sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń;
 • administrowanie i prowadzenie dokumentacji systemu niejawnej poczty internetowej OPAL;
 • opracowywanie, aktualizowanie oraz opiniowanie wspólnie z Wydziałem Informatyki i Łączności dokumentacji dotyczącej infrastruktury krytycznej.

 

Redakcja strony: Sekcja Koordynacji RatownictwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2367

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl