Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Skargi, wnioski, petycje

SKARGI I WNIOSKI

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  w Katowicach lub upoważniony Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Wojewódzkiego PSP  tel. (32) 261-51-10

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli,  od poniedziałku do środy w godz. 8.00-15.30, w czwartki w godz. 8.00-17,00, w piątki w godz. 8.00-14.00 Telefon kontaktowy (32) 621–51–70.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie -  na adres:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

  ul. Wita Stwosza 36
  40-062 KATOWICE
 • Osobiście – w Kancelarii Ogólnej przy ul. Wita Stwosza 36
  codziennie w godz. od 7.30 – 15.30
 •  Za pośrednictwem:    ePUAP: /KWPSPKatowice/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres: z zaznaczeniem

  w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”
 •   Faksem na numer:   (32) 621 - 51 - 15
 •  Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli tel. (32) 261 – 51- 70

 WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.1    Imię i  nazwisko wnoszącego.
1.2.  
Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną   poniżej i na  stronie BIP KW PSP pod adresem:
http://www.psp.bip.mswia.gov.pl/petycje

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. 1.    Zmiany przepisów prawa.
 2. 2.    Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. 3.    Życia zbiorowego.
 4. 4.    Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W przypadku braku właściwości, KW PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. 1.    Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu  (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. 2.    Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. 3.    Tytuł petycji.
 4. 4.    Wskazanie adresata petycji.
 5. 5.    Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. 6.    Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. 7.    Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

 Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KW PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie -  na adres:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

  ul. Wita Stwosza 36

  40-062 KATOWICE

 • Osobiście – w Kancelarii Ogólnej przy ul. Wita Stwosza 36
  codziennie w godz. od 7.30 – 15.30
 •  Za pośrednictwem:    ePUAP: /KWPSPKatowice/SkrytkaESP.
 •  Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: z zaznaczeniem w tytule "Petycja"

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W roku 2017 do KW PSP w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja.

Redakcja strony: Skargi, wnioski, petycjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2308

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl