Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Finansów

Główny Księgowy

 • mł. bryg. mgr inż. Katarzyna Lewandowska
 • tel.: +48 32 621 58 00
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Do zakresu działania Wydziału Finansów należy:

 • przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 • prowadzenie obsługi finansowej Komendy Wojewódzkiej polegającej na:
  - wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,  gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej,
  - przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  - zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
  - obsłudze kasowej,
  - naliczaniu i rozliczaniu wynagrodzeń, uposażeń, świadczeń, podatków i składek ZUS,
  - prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej Komendy Wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
 • dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych w zakresie dotyczącym działania Wydziału;

 • realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych Komendy Wojewódzkiej;

 • opracowywanie planów finansowych w zakresie budżetu zadaniowego dla Komendy Wojewódzkiej;
 • prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
 • planowanie budżetu Komendy Wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej;
 • planowanie przychodów i rozchodów dotyczących Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 • prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
 • dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;

 • opracowywanie zbiorczych planów finansowych KP/KM PSP województwa śląskiego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
 •  prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP z terenu województwa;
 • opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

 • rozliczanie środków zagranicznych pozyskanych na realizację projektów;

 • obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;

 • okresowa analiza sytuacji finansowej KP/KM PSP oraz współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/KM PSP z terenu województwa.


Wydziałem Finansów kieruje główny księgowy przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału.

Redakcja strony: Wydział FinansówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2772

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl