Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Informatyki i Łączności

Naczelnik wydziału

 • st. bryg. mgr inż. Mariusz Szojda
 • tel.: +48 32 621 59 00
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy:

 • zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej w Komendzie Wojewódzkiej;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa śląskiego;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru nad łącznością jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze województwa;
 • organizowanie oraz zapewnienie łączności członkom sztabu akcji, w przypadku akcji o zasięgu ponadpowiatowym;

 • obsługa i utrzymanie w sprawności technicznej samochodu dowodzenia i łączności;
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze województwa, w tym uzgadnianie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych;
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji łączności Komendy Wojewódzkiej;
 • weryfikowanie dokumentacji łączności w podległych KP/KM PSP;
 • zapewnienie funkcjonowania urządzeń i systemów informatycznych w Komendzie Wojewódzkiej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych oraz multimedialnych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych, przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Wojewódzkiej;
 • administrowanie sieciami teleinformatycznymi w zakresie urządzeń, systemów zarządzania oraz okablowania;
 • administrowanie i zarządzanie w zakresie technicznej sprawności Systemem Wspomagania Decyzji (SWD PSP) w Komendzie Wojewódzkiej oraz nadzór nad funkcjonującym systemem w stanowiskach kierowania podległych komendantów powiatowych i miejskich PSP;
 • administrowanie i zarządzanie w zakresie technicznej sprawności systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej;
 • administrowanie i zarządzanie w zakresie technicznej sprawności systemem kontroli dostępu do obiektów i pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej;
 • prowadzenie zagadnień związanych z podpisem elektronicznym w strukturze klucza publicznego dla Komendy Wojewódzkiej;
 • współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w procesie opracowania i utrzymania polityki bezpieczeństwa w zakresie zagadnień informatycznych;
 • dostosowywanie systemów teleinformatycznych do wymogów prawa oraz wdrażanie systemów i rozwiązań wymaganych prawem polskim;
 • nadzór techniczny nad stroną internetową oraz administrowanie kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną Komendy Wojewódzkiej;
 • koordynowanie funkcjonowania Systemu Przetwarzania Danych (SPD) w Komendzie Wojewódzkiej oraz nadzór nad działaniem systemu w podległych komendach PSP;
 • koordynowanie działań projektowych związanych z potrzebami zmian funkcjonalnych systemów informatycznych oraz łączności dyspozytorskiej wykorzystywanych w Stanowiskach Kierowania PSP;

 • administrowanie i zarządzanie systemem nadzoru i zarządzania pojazdami PSP;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w zakresie potrzeb lub zadań realizowanych przez Wydział i przekazywanie ich do Sekcji Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim;
 • realizacja zadań związanych z cyberbezpieczeństwem teleinformatycznym poprzez wyznaczenie Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz ustanowienie lokalnego zespołu reagowania na incydenty komputerowe CERT;
 • utrzymanie w sprawności infrastruktury teletechnicznej oraz realizacja potrzeb w zakresie wymiany urządzeń teleinformatycznych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej, w tym ich brakowanie.

 

Wydziałem Informatyki i Łączności kieruje naczelnik wydziału przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału.

 

Redakcja strony: Wydział Informatyki i ŁącznościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3398

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl