Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Kwatermistrzowski

       Naczelnik wydziału

 • kpt. mgr inż. Arkadiusz Krzemiński
 • tel.: +48 32 621 55 00
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Sekcje wydziału:

Do zakresu działania Wydziału Kwatermistrzowskiego należy:

 • planowanie i koordynowanie kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 • organizowanie wojewódzkiej bazy środków gaśniczych;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Wojewódzkiej;
 • prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej i wyekwipowania osobistego strażaków oraz odzieży ochronnej dla pracowników cywilnych;
 • prowadzenie spraw likwidacji i przekazywania zbędnego majątku Skarbu Państwa oraz rozliczania szkód;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie gospodarki składnikami majątku Komendy Wojewódzkiej;
 • prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku Komendy Wojewódzkiej oraz majątku użyczonego KP/KM PSP województwa śląskiego;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych Komendy Wojewódzkiej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej w Komendzie Wojewódzkiej;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i mienia Skarbu Państwa będącego w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej;
 • zapewnienie zabezpieczenia obiektów i urządzeń Komendy Wojewódzkiej, w tym ewidencja i monitorowanie ruchu osób w obiekcie Komendy;
 • prowadzenie bieżących remontów i napraw obiektów Komendy Wojewódzkiej, w tym utrzymanie obiektu w sprawności zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP;
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem majątku o charakterze rzeczowym do podległych jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowywanie analiz wyposażenia w odzież specjalną, środki ochrony przez jednostki ochrony przeciwpożarowej PSP i OSP z województwa śląskiego;
 • utrzymanie obiektu Komendy Wojewódzkiej  w czystości;
 • przygotowanie programów inwestycyjnych dla planowanych przez Komendanta Wojewódzkiego zadań budowlanych;
 • koordynowanie działalności inwestycyjno – remontowej na terenie województwa śląskiego;
 • uczestniczenie w opracowywaniu programów inwestycji dla planowanych przedsięwzięć budowlanych obiektów PSP, których budowa lub modernizacja realizowana jest przez starostów lub prezydentów miast;
 • gospodarowanie nieruchomościami Komendy Wojewódzkiej;
 • sporządzanie analiz rocznych stanu technicznego obiektów KP/KM PSP województwa śląskiego;
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów związanych z eksploatacją obiektu Komendy Wojewódzkiej;
 • opiniowanie i opracowywanie wniosków dotyczących dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej ze środków pozyskiwanych od firm ubezpieczeniowych;
 • prowadzenie zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania ekologiczne realizowane przez jednostki organizacyjne PSP województwa śląskiego.

Wydziałem Kwatermistrzowskim kieruje naczelnik wydziału przy pomocy  jednego zastępcy naczelnika wydziału. Sekcją kieruje kierownik sekcji.

Redakcja strony: Wydział KwatermistrzowskiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3551

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl