Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Operacyjny

Naczelnik wydziału

 • mł. bryg. mgr inż. Wojciech Rapka
 • tel.:+48 32 621 54 00
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Sekcje wydziału:

Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych, a w szczególności:

 • analizowanie stanu przygotowania oraz prawidłowości prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/KM PSP  województwa śląskiego;
 • prowadzenie prac koordynacyjno - organizacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/KM PSP województwa śląskiego;
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi podczas interwencji oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia;
 • organizacja egzaminów potwierdzających posiadanie tytułu ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP województwa śląskiego;
 • wykonywanie zadań związanych z rozdziałem dotacji przekazywanej  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Aadministracji dla jednostek OSP;
 • wykonywanie zadań związanych z rozdziałem dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG;
 • opracowanie i aktualizacja planu sieci podmiotów KSRG na obszarze województwa;
 • opiniowanie oraz przygotowywanie wniosków dotyczących włączania OSP do KSRG;
 • analizowanie stanu przygotowania jednostek ratowniczych ksrg do działań ratowniczych;
 • współdziałanie w planowaniu zakupów samochodów i sprzętu dla jednostek PSP województwa śląskiego;
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/KM PSP z terenu województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych;
 • współuczestniczenie w przygotowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych;
 • współpraca w planowaniu i wdrażaniu w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP nowoczesnych technik ratowniczych;
 • ustalanie zasad współpracy z organami, instytucjami i innymi podmiotami ratowniczymi (w formie umów, porozumień, procedur, itp.), w zakresie spraw operacyjnych;
 • opracowywanie analiz oraz sporządzanie wniosków na potrzeby Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru ksrg na obszarze województwa;
 • prowadzenie szkoleń, narad, odpraw i instruktaży dla strażaków prowadzących sprawy operacyjne w KP/M PSP na obszarze województwa;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w zakresie potrzeb lub zadań realizowanych przez wydział i przekazywanie ich do Sekcji Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim.


Wydziałem Operacyjnym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału. Sekcjami kierują kierownicy sekcji.

Redakcja strony: Wydział OperacyjnyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5655

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl