Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Techniczny

Naczelnik wydziału

 • bryg. mgr inż. Piotr Frączek
 • tel.: +48 32 621 57 00
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Do zakresu działania Wydziału Technicznego należy:

 • prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie korzystania ze sprzętu transportowego oraz ewidencji pracy sprzętu transportowego i silnikowego, w szczególności poprzez:
  - prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji w tym zakresie,
  - prowadzenie obowiązującej ewidencji oraz sprawozdawczości,
  - koordynowanie wyjazdów pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej innych niż do interwencji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 • prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie utrzymania sprawności technicznej sprzętu transportowego, silnikowego i specjalnego, w szczególności poprzez:
  - planowanie i nadzorowanie wykonywanych obsług technicznych i eksploatacyjnych sprzętu będącego na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej,
  - organizowanie i nadzorowanie zleconych napraw i przeglądów sprzętu transportowego i silnikowego,
  - realizowanie napraw sprzętu transportowego i silnikowego oraz serwisowanie sprzętu specjalistycznego,
  - prowadzenie stacji napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry,
  - zabezpieczanie zaplecza technicznego dla Komendy Wojewódzkiej,
  - przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych w podległych KP/KM PSP,
  - prowadzenie dokumentacji wypadków drogowych z udziałem pojazdów i sprzętu pożarniczego, będącego na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej oraz ewidencjonowanie tych zdarzeń w podległych KP/KM PSP,
  - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej oraz KP/KM PSP województwa śląskiego,
  - prowadzenie spraw związanych z likwidacją sprzętu silnikowego Komendy Wojewódzkiej oraz przygotowanie decyzji w sprawie skreślenia sprzętu silnikowego likwidowanego przez KP/KM PSP województwa śląskiego;
 • prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie pozyskiwania sprzętu transportowego i silnikowego, w szczególności poprzez:
  - planowanie zakupów i zbywania pojazdów Komendy Wojewódzkiej,
  - przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup sprzętu transportowego, silnikowego oraz sprzętu specjalnego,
  - współuczestniczenie w zakupach sprzętu silnikowego i transportowego realizowanego przez KP/KM PSP województwa śląskiego,
  - pozyskiwanie i rozdział pojazdów oraz sprzętu silnikowego z jednostek Straży Granicznej, Policji, urzędów administracji rządowej,
  - dokonywanie rejestracji pozyskanego sprzętu we właściwych urzędach,
  - dokonywanie rozdziału na poszczególne KP/KM PSP, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej, sprzętu transportowego, silnikowego, pływającego oraz specjalnego, pozyskiwanego w ramach zakupów centralnych,
  - prowadzenie dokumentacji zdawczo – odbiorczej pojazdów i sprzętu, dotyczącej nowego sprzętu transportowego i silnikowego;
 • prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu, w szczególności poprzez:
  - monitorowanie i analizowanie stanu posiadania sprzętu transportowego  i silnikowego oraz jego stanu technicznego w KP/KM PSP,
  - współdziałanie z KP/KM PSP oraz jednostkami OSP województwa śląskiego, w zakresie przekazywania zbędnych pojazdów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie rozliczania zużycia paliw, w szczególności poprzez:
  - nadzorowanie wypełniania i rozliczania kart pracy sprzętu transportowego i silnikowego,
  - planowanie i  realizowanie zakupów paliwa,
  - prowadzenie stacji paliw oraz wymaganej dla niej dokumentacji;
 • organizowanie zabezpieczenia technicznego dużych akcji ratowniczych;

 • współorganizowanie krajowej bazy sprzętu na obszarze województwa śląskiego;
 • nadzór nad normatywem wyposażenia w sprzęt silnikowy i samochody Komendy Wojewódzkiej i podległych KM/P PSP.

Wydziałem Technicznym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału.

Redakcja strony: Wydział TechnicznyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3293

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl