BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. niezgodność z przepisami krajowymi
  1. Rekrutacja - Ogłoszenia o pracę na stanowiska cywilne w KW PSP w Katowicach są rejestrowane na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to ogólnopolska baza, która przesyła do danej jednostki gotowy wygenerowany dokument PDF w postaci niedostępnej. Plik na chwilę obecną jest tylko w nieedytowalnej wersji, który następnie z obowiązku zamieszczamy jest na stronie BIP KW PSP w Katowicach.
  2. Ogłoszenia o prace - Po zakończeniu naboru, ogłoszenie wyników jest generowane przez BIP KPRM i również przesyłany jest nieedytowalny dokument pdf.
  3. Oświadczenia majątkowe - Obowiązek publikowania „Oświadczeń majątkowych” wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie określonym w art. 57a ust. 11. Oświadczenia przygototywane i przekładane są w postaci fizycznej. Nie ma możliwości ich dostarczenia w postaci cyfrowej.
  4. Sprawozdania finansowe - Sprawozdania finansowe są generowane w programie o nazwie TREZOR, na ogólnopolskiej platformie Ministerstwa Finansów. Po utworzeniu dokumentu możliwe jest jedynie wydrukowanie, bez możliwości edycji i uzyskania pliku dostępnego cyfrowo.
 2. nieproporcjonalne obciążenie
  1. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - Pliki regularnie aktualizowane. Ze względu na ten fakt następujące pliki zostaną dostosowane w najbliższym możliwym czasie:
   1. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A. O/Sosnowiec,
   2. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Italmatch Polska Sp. z o.o. w Chorzowie,
   3. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Amerigas Polska Oddział w Sławkowie,
   4. Instrukcja postepowania na wypadek awarii na terenie zakładu Polifarb Cieszyn.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-06
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest mł. bryg. Aneta Gołębiowska, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 621 51 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice

Budynek Komendy Wojewódzkiej PSP zlokalizowany w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 36 posiada dodatkowe wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu zaprojektowany jest pokój rozmów dla interesantów, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego wejścia budynku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
KW PSP w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-02 07:53
Aktualizacja publikacji
Gołębiowska Aneta 2020-09-30 11:45
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
338
do góry