BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (AA - WCAG 2.1), z powodu lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. niezgodność z przepisami krajowymi
  1. Rekrutacja - Ogłoszenia o pracę na stanowiska cywilne w KW PSP w Katowicach są rejestrowane na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to ogólnopolska baza, która przesyła do danej jednostki gotowy wygenerowany dokument PDF w postaci niedostępnej. Plik na chwilę obecną jest tylko w nieedytowalnej wersji, który następnie z obowiązku zamieszczamy jest na stronie BIP KW PSP w Katowicach.
  2. Ogłoszenia o prace - Po zakończeniu naboru, ogłoszenie wyników jest generowane przez BIP KPRM i również przesyłany jest nieedytowalny dokument pdf.
  3. Oświadczenia majątkowe - Obowiązek publikowania „Oświadczeń majątkowych” wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie określonym w art. 57a ust. 11. Oświadczenia przygototywane i przekładane są w postaci fizycznej. Nie ma możliwości ich dostarczenia w postaci cyfrowej.
  4. Sprawozdania finansowe - Sprawozdania finansowe są generowane w programie o nazwie TREZOR, na ogólnopolskiej platformie Ministerstwa Finansów. Po utworzeniu dokumentu możliwe jest jedynie wydrukowanie, bez możliwości edycji i uzyskania pliku dostępnego cyfrowo.
 2. nieproporcjonalne obciążenie
  1. Regulamin organizacyjny - Regulamin jest aktualnie przygotowywany w celach zapewniania dostępności. Ze względu na długość dokumentu, nie było możliwe przygotowanie go na czas publikacji BIP.
  2. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - Pliki regularnie aktualizowane. Ze względu na ten fakt następujące pliki zostaną dostosowane w najbliższym możliwym czasie:
   1. instrukcja postępowania na wypadek awarii Amerigas
   2. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A. O/Sosnowiec
   3. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Italmatch Polska Sp. z o.o. w Chorzowie
   4. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie terminala przeładunkowego gazu"Polski Gaz" oddział w Sosnowcu Kolonia Wągródka
   5. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Amerigas Polska Oddział w Sławkowie
   6. Instrukcja postepowania na wypadek awarii na terenie zakładu Polifarb Cieszyn
   7. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii w zakładzie EMD Chorzów

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 06.08.2019 r.
 • Ocena przeprowadzona przez stronę trzecią w wyniku certyfikacji.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 06.08.2019 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, masz prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Żądanie należy przesłać na adres e-mail: (w temacie: „Dostępność”).”

Po otrzymaniu żądania skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach
Telefon: 32 621 50 00
E-mail kontaktowy:

Postępowanie odwoławcze

W sytuacji uzyskania niezadowalającej odpowiedzi na przesłany wniosek, masz prawo złożyć wniosek odwoławczy drogą elektroniczną na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
NIP 5213621697
Regon 145881488
e-mail: mc@mc.gov.pl
infolinia ministerstwa: 48222500110

Informacje dodatkowe

 • Data publikacji strony internetowej: 7 sierpnia 2019
 • Data ostatniej znaczącej aktualizacji strony internetowej: 7 sierpnia 2019
 • Dostępność architektoniczna Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach

  Budynek Komendy Wojewódzkiej PSP zlokalizowany w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 36 posiada dodatkowe wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.

  Bezpośrednio przy wskazanym wejściu zaprojektowany jest pokój rozmów dla interesantów, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego wejścia budynku.

 • Dostępność tłumacza migowego: Informacja dla osób uprawnionych ze szczególnymi potrzebami
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 • Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Musimy jednak uwzględnić, iż prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie BIP, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających stroną. Daltego prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się niezwłocznie poprawić oraz sprawić, aby informacje były w pełni dostępne.
 • Uwaga! Deklaracja dostępności w chwili obecnej ma status szkicu. Nie jest finalną wersją dokumentu.
  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r Art. 22. "Minister właściwy do spraw informatyzacji, do dnia 23 sierpnia 2019 r., udostępni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
KW PSP w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-02 07:53
Aktualizacja publikacji
Sadziak Sylwia 2020-01-16 14:04
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
114
do góry