BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

SKARGI I WNIOSKI

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach lub upoważniony Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Wojewódzkiego PSP, tel.: +48 32 621 51 10.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, od poniedziałku do środy w godz. 8:00 do 15:30, w czwartki w godz. 8:00 do 17:00, w piątki w godz. 8:00 do 14:00, tel.: +48 32 621 51 70.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Wita Stwosza 36, 40-062 KATOWICE;
 • Osobiście - w Kancelarii Ogólnej przy ul. Wita Stwosza 36
  codziennie w godz. od 7:30 do 15:30;
 • Za pośrednictwem: ePUAP: /KWPSPKatowice/SkrytkaESP;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres:
  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
 • Faksem na numer: +48 32 621 51 15;
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli tel.: +48 32 621 51 70.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły w 2019 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 13, z czego:
  • bezsadane - 9,
  • zasadne w części - 1,
  • zasadne - 3.
 • ANONIMY - wpynęło ogółem 8, z czego:
  • bezasadne - 8,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.


PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej i na stronie BIP KW PSP pod adresem: http://www.psp.bip.mswia.gov.pl/petycje

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W przypadku braku właściwości, KW PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KW PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie - na adres:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Wita Stwosza 36, 40-062 KATOWICE;
 • Osobiście - w Kancelarii Ogólnej przy ul. Wita Stwosza 36
  codziennie w godz. od 7:30 do 15:30;
 • Za pośrednictwem: ePUAP: /KWPSPKatowice/SkrytkaESP;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres:  
  z zaznaczeniem w tytule "Petycja".

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Statystyka petycji:

W roku 2019 do KW PSP w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Rozmiar
pdf 2019-07-24 Klauzula skargi i wnioski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
203.95KB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
KW PSP w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-24 09:54
Aktualizacja publikacji
Sadziak Sylwia 2020-02-20 13:18
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
189
do góry